Pont Salomon

Pont Salomon
gymnase de Pont Salomon

  • Cours Aikishintaiso :

– Jeudi 18h30 – 20h00 : cours tous niveaux

– Mardi  19h00 – 20h30 : Cours tous niveaux (18h45 : Installation des tatamis)

Enseignants : Patricia Shimabukuru

Contact :
Patricia Shimabukuru – 06.09.96.03.19